Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi

Ana Sayfa   

 

Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi

ISSN  1301-1588

 

Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi tarafından yılda üç kez yayımlanır.

Cilt 16, Sayı 1-3 (2006)

ÇAĞRILI MAKALE
Arıtma çamuru miktarının azaltılması ve özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla yapılan ön işlemler
A. FİLİBELİ, G. ERDEN KAYNAK
Sayfa 3-12
Tam Metin (PDF)

MAKALELER
4-klorofenolün aktif çamurda kometabolik ayrışması üzerine biyosurfaktan etkisi
A. UYSAL, A. TÜRKMAN
Sayfa 15-23
Tam Metin (PDF)

Mısır işleme endüstrisinde kirlilik profili ve atık azaltımı yaklaşımı
M. E. ERŞAHİN, B. H. TEZER, İ. ÖZTÜRK, C. BİLGE
Sayfa 25-33
Tam Metin (PDF)

Ham ve asit aktif killer ile çinko-siyanür [Zn(CN)4]2- kompleksi adsorpsiyonu
E. TARLAN, V. ÖNEN, Z. YILMAZ
Sayfa 35-44
Tam Metin (PDF)

Çapraz akışlı filtrasyon kullanan aktif çamur sistemleri ile tuzlu
atıksulardan azot giderimi
G. E. ZENGİN, T. YAMAGISHI, N. ARTAN, D. ORHON
Sayfa 45-53
Tam Metin (PDF)

Tekstil endüstrisi atıksularının elektrokoagülasyon ile arıtılması: Teknik ve ekonomik değerlendirme
M. EYVAZ, M. BAYRAMOĞLU, M. KOBYA
Sayfa 55-65
Tam Metin (PDF)

Reaktif boya banyolarında kullanılan iyon tutucuların yüksek pH’da ozon oksidasyonu ile renk  giderimi üzerine etkisi
T. ÖLMEZ, I. KABDAŞLI, O. TÜNAY
Sayfa 67-75
Tam Metin (PDF)

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
Türkiye’de havzalar arası su transferi için bir karar destek sistemi önerisi
N. KARAKAYA, İ. E. GÖNENÇ
Sayfa 79-90
Tam Metin (PDF)

Deri endüstrisi atıksuyu için biyolojik arıtma sırasında ozonlamanın optimizasyonu
S. DOĞRUEL, F. GERMİRLİ BABUNA
Sayfa 91-102
Tam Metin (PDF)

Çoklu substrat sistemlerinde bentazonun ozon oksidasyonu ile giderim mekanizmasının incelenmesi
T. ÖLMEZ, O. TÜNAY, D. BAHNEMANN
Sayfa 103-114
Tam Metin (PDF)

İçme suyu kaynaklarındaki doğal organik maddelerin zenginleştirilmiş koagülasyon yöntemi ile giderilmesi
V. UYAK, İ. TORÖZ
Sayfa 115-122
Tam Metin (PDF)

Biyolojik aşırı fosfor gideren aerobik granüler biyokütlenin mikrobiyolojik özellikleri
E. DÜLEKGÜRGEN, N. ARTAN
Sayfa 123-133
Tam Metin (PDF)

Fe (II) konsantrasyonunun filtre yük kaybı ve çıkış suyu kalitesine etkisi
M. ÇAKMAKÇI, C. KINACI
Sayfa 135-143
Tam Metin (PDF)

 

 
 

Dergide yayımlanan yazılar yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz.