Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi

Ana Sayfa   

 

Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi

ISSN  1301-2021
Online ISSN 1307-203X

 

Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi tarafından yılda üç kez yayımlanır.

Cilt 20, Sayı 1, Mayıs 2010

Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi 20. Yılında
Prof. Dr. Rüya TAŞLI TORAMAN

ÇAĞRILI MAKALELER
Streptomisinin anaerobik perdeli reaktör de arıtımı ve toksisite giderimi
Treatability of streptomycin in sequential anaerobic baffled reactor (ABR) and toxicity removal
S. TÜZÜN, D. T. SPONZA
Sayfa 3-14
Tam Metin (PDF)

İçme suyundan kimyasal yöntemlerle arsenik giderimi
Arsenic removal from drinking water by chemical methods
M. N. ALPASLAN, D. DÖLGEN, H. BOYACIOĞLU, H. SARPTAŞ
Sayfa 15-25
Tam Metin (PDF)

MAKALELER
Stabilize arıtma çamurlarının topraktaki azot ve üreaz aktivitesine etkileri
The effect of stabilized wastewater sludge on nitrogen and urease activity in a soil
E. DİNDAR, F. O. TOPAÇ ŞAĞBAN, H. S. BAŞKAYA
Sayfa 29-38
Tam Metin (PDF)

Kentsel nitelikli arıtma çamurlarının ultrasonik yöntemle ön arıtımı
Ultrasonic pre-treatment of treatment plant sludge
G. ERDEN, A. FİLİBELİ
Sayfa 39-48
Tam Metin (PDF)

Elektrokoagülasyon prosesi ile üretilen arıtma çamurlarının reaktif boyar madde gideriminde adsorban olarak kullanılabilirliği
Feasibility of the use of electrocoagulation process sludges as adsorbents for the removal
of dyestuffs
O. TÜNAY, E. METİN, I. KABDAŞLI, T. ÖLMEZ-HANCI
Sayfa 49-56
Tam Metin (PDF)

Biyolojik arıtma çamurlarının aerobik stabilizasyonunun değerlendirilmesi
Evaluation of aerobic stabilization of biological treatment sludges
E. UBAY ÇOKGÖR, E. PEHLİVANOĞLU-MANTAŞ, D. OKUTMAN TAŞ, G. İNSEL, E. AYDIN, T. ÖLMEZ-HANCI, E. GÖRGÜN
Sayfa 57-65
Tam Metin (PDF)

Kağıt endüstrisi atıksu arıtma tesislerinde çamur işleme ünitelerinin toplam maliyete etkisi
Effect of sludge management systems on overall pulp and paper industry wastewater
treatment plant cost
E. KÖKEN, N. BÜYÜKKAMACI
Sayfa 66-76
Tam Metin (PDF)

Kesikli ozonlama yöntemi ile atık çamur azaltımı
Sludge reduction with pulse ozonation
M. MUZ, M. S. SÖNMEZ, O. T. KOMESLİ, C. F. GÖKÇAY
Sayfa 77-84
Tam Metin (PDF)

Sünger filtre ile çamur yoğunlaştırma
Sludge thickening by foam filtration
O. GÖKYAY, A. ERDİNÇLER
Sayfa 85-93
Tam Metin (PDF)

İTÜ’DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
Türkiye’de kurulabilecek tuz gideren membran teknolojisi sistemleri için bilimsel esaslı tasarıma dayalı maliyet analizlerinin yapılması
Cost analyses based on scientific design for salinity water membrane technology systems
can be installed in Turkey
P. O. TORUNOĞLU, D. ORHON
Sayfa 97-110
Tam Metin (PDF)

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi
Clean bed head-loss of various filter media
E. ERDİM, İ. DEMİR, Ö. AKGİRAY
Sayfa 111-119
Tam Metin (PDF)

 

 
 

Dergide yayımlanan yazılar yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz.