Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi

Ana Sayfa   

 

Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi

ISSN  1301-2021
Online ISSN 1307-203X

 

Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi tarafından yılda üç kez yayımlanır.

Cilt 21, Sayı 1, Mayıs 2011

MAKALELER
Ozon ve fotokatalitik oksidasyonun doğal organik maddelerin üçdeğerli katyonlar ile etkileşimi üzerine etkileri
The effect of ozonation and photocatalytic oxidation on the trivalent cation complexation properties of natural organic matter
M. BEKBÖLET, S. ŞEN KAVURMACI
Sayfa 3-12
Tam Metin (PDF)

Atıksu arıtımında membran biyoreaktörler
Membrane bioreactors in the treatment of wastewater
L. GÜREL, H. BÜYÜKGÜNGÖR
Sayfa 13-23
Tam Metin (PDF)

Anaerobik olarak çürütülmüş arıtma çamurlarından strüvit çöktürmesiyle nütrient geri kazanımı
Nutrient recovery from anaerobically digested sewage sludge by struvite precipitation
A. UYSAL, Y. D. YILMAZEL, G. N. DEMİRER
Sayfa 25-32
Tam Metin (PDF)

İTÜ’DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
Ayrık evsel atıksuyun membran biyoreaktörde ayrışma mekanizmaları
Mechanisms of segregated household wastewater treatment by Membrane Bioreactor
S. MURAT HOCAOĞLU, D. ORHON
Sayfa 35-44
Tam Metin (PDF)

Azot kısıtlı atıksulardan biyoplastik üretimi için yeni bir aktif çamur prosesi
A novel activated sludge process for production of bioplastic from nitrogen deficient
wastewaters
B. BAŞAK, O. İNCE
Sayfa 45-54
Tam Metin (PDF)

Anoksik deniz sedimentlerinde besi maddesi takviyesi ile geliştirilmiş petrol hidrokarbonlarının biyoıslahı
Nutrient enhanced bioremediation of petroleum hydrocarbons in anoxic marine sediments
M. KOLUKIRIK, O. İNCE
Sayfa 55-65
Tam Metin (PDF)

İTÜ’DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
Yüzey aktif maddelerin ileri oksidasyon prosesleri ile arıtımı: Proses optimizasyonu ve toksisite analizi
Treatment of surfactants by advanced oxidation processes: Process optimization and
toxicity analysis
İ. ARSLAN-ALATON, T. ÖLMEZ-HANCI, Ö. KARAHAN, İ. PALA, D. ORHON
Sayfa 69-80
Tam Metin (PDF)

 

 
 

Dergide yayımlanan yazılar yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz.