Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi

Ana Sayfa   

 

Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi

ISSN  1301-2021
Online ISSN 1307-203X

 

Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi tarafından yılda üç kez yayımlanır.

Cilt 19, Sayı 1-2, 2009

ÇAĞRILI MAKALELER
Aspergillus niger ile sucul ortamdan fenol bileşiklerinin biyosorpsiyonu
Biosorption of phenol compounds from aqueous solutions by the Aspergillus niger
İ. GÜLER ŞENTÜRK, H. BÜYÜKGÜNGÖR
Sayfa 3-14
Tam Metin (PDF)

Demir(II), demir(III) ve hidrojen peroksit gibi işletme parametrelerinin petrol endüstrisi atıksularının arıtımına etkisi
Effects of some operational conditions like ferrous ions, ferric ions and hydrogen peroxide on the treatment of petrochemical industry wastewaters
R. ÖZTEKİN, D. SPONZA
Sayfa 15-26
Tam Metin (PDF)

Ön çökeltme çamuru fermentasyonunda pH’nın çözünmüş besi maddesi oluşumuna etkisi
Influence of pH on soluble substrate generation with primary sludge fermentation
E. UBAY ÇOKGÖR, D. OKUTMAN TAŞ, G. E. ZENGİN, D. ORHON
Sayfa 27-38
Tam Metin (PDF)

Tilosin ve eritromisinin anaerobik/aerobik ardışık sistemde arıtılabilirliği ve toksisite giderimi
Treatability of erythromycin and tylosin in sequential anaerobic/aerobic reactor
system and toxicity removal
H. ÇELEBİ, D. SPONZA
Sayfa 39-49
Tam Metin (PDF)

İTÜ’DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
Deşarj-bağımlı ve deşarj-ağırlıklı sistemlerde zehirlilik ile kirletici parametreler arasındaki ilişki
The relationship between chemical parameters and toxicity in effluent -dependent and
effluent - dominated systems
E. (HEPSAĞ) GÜNEŞ, İ. TALINLI
Sayfa 53-62
Tam Metin (PDF)

Ardışık kesikli reaktörde glikozun biyolojik aşırı fosfor giderimine etkisi
The effect of glucose on the enhanced biological phosphorus removal in a sequencing
batch reactor
G. E. ZENGİN, N. ARTAN, T. MINO
Sayfa 63-73
Tam Metin (PDF)

Katı atık depolama alanı sızıntı sularının Anaerobik Akışkan Yataklı Reaktör’de arıtılabilirliği
Treatability of landfill leachate treatment in anaerobic fluidized bed reactors
H. GÜLŞEN, M. TURAN
Sayfa 74-84
Tam Metin (PDF)

Havza modelleme: Namnam Havzası’nın sınırlarının belirlenmesi ve karakterizasyonunda BASINS uygulaması
Watershed modeling: Application of BASINS for the delineation and characterization of Namnam watershed
M. A. BALOCH, A. TANIK
Sayfa 85-97
Tam Metin (PDF)

İTÜ’DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinde model bazlı proses optimizasyonu
Model based process optimization of enhanced wastewater treatment plants
S. SÖZEN, D. ORHON, E. UBAY ÇOKGÖR, G. İNSEL, Ö. KARAHAN, N. YAĞCI, S. DOĞRUEL, G. E. ZENGİN BALCI, T. ÖLMEZ HANCI, D. OKUTMAN TAŞ, E. DÜLEKGÜRGEN, A. S. ÇIĞGIN, İ. PALA, T. KATİPOĞLU
Sayfa 101-110
Tam Metin (PDF)

 

 
 

Dergide yayımlanan yazılar yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz.